Ierosināta lieta par normām, kas samazina galvenās cirtes caurmēru

30.01.2023.

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2023. gada 27. janvārī ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Apstrīdētās normas

Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikums:

Nr.
p. k.
Valdošā koku suga Bonitāte
Ia I II III, IV un V
valdošās koku sugas pirmā stāva koku vidējais caurmērs (cm)
1. Priede 30 30 30 30
2. Egle 26 26 26 26
3. Bērzs 25 25 25 25

Augstāka juridiskā spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 115. pants: “Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds”, nodibinājuma “Pasaules dabas fonds” un biedrības “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējas) pieteikuma.

Pieteikuma iesniedzējas ir privāto tiesību juridiskās personas, attiecīgi nodibinājumi un biedrība, kuru mērķis citstarp ir aizsargāt vidi un dabu un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu mežos. Pieteikuma iesniedzējas norāda, ka Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikums, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, ļauj atsevišķas koku sugas nocirst ātrāk. Proti, faktiski tiekot pieļauta jaunāku mežu ciršana, kas esot pretrunā Satversmes 115. pantā ietvertajām personas tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē.

Pēc Pieteikuma iesniedzēju ieskata, pirmkārt, ir ticis pārkāpts Satversmes 115. pantā ietvertais valsts pienākums izveidot un nodrošināt efektīvu vides aizsardzības sistēmu, jo netika ievērotas nedz Pieteikuma iesniedzēju tiesības uz līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanas procesā, nedz piesardzības un izvērtēšanas principi. Otrkārt, esot pārkāpts ilgtspējas princips. Treškārt, neesot ievērots saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības interesēm dzīvot labvēlīgā vidē, no vienas puses, un saimnieciskās attīstības veicināšanu, no otras puses.

Tiesas process

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2023. gada 27. jūnijs.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Preses relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2023-01-03