Ierosināta lieta par normām, kas regulē personas atzīšanu par rīcībnespējīgu

28.04.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Civillikuma 358. panta un 364. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.

Satversmes 96. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību.

Apstrīdētās Civillikuma normas noteic, ka persona atzīstama par rīcībnespējīgu, ja viņa ir garā slima un tai trūkst visu vai lielākās daļas garīgo spēju; pār rīcībnespējīgām personām ieceļama aizgādnība; rīcībnespēju atjauno, ja persona ir izveseļojusies.

Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka viņa garīgās atpalicības dēļ jau vairākus gadus esot atzīta par rīcībnespējīgu. Latvijas normatīvie akti neparedzot alternatīvas pilnīgai rīcībnespējai, tādēļ rīcībnespējīgai personai esot pilnībā liegtas iespējas patstāvīgi pieņemt nozīmīgākos lēmumus attiecībā uz savu dzīvi. Pieteikumā norādīts, ka, paredzot tikai viena veida un apjoma rīcībspējas ierobežojuma noteikšanu, tiekot liegtas citas alternatīvas, kas būtu saudzējošākas pret attiecīgo personu, piemēram, daļēja rīcības spējas ierobežošana. Pieteikuma iesniedzēja apgalvo, ka, lai arī atsevišķos jautājumos viņai ir nepieciešama palīdzība, vairākas viņas tiesības, piemēram, strādāt vienkāršu darbu, veidot ģimenes dzīvi, tiekot liegtas nepamatoti.

Pieteikumā izteikts viedoklis, ka apstrīdētās normas ierobežo pieteikuma iesniedzējas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību lielākā apmērā nekā tas nepieciešams. Tādēļ pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētās normas nesamērīgi ierobežo viņas tiesības uz privāto dzīvi.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 28. jūnijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 28. septembris.


Relīze PDF formātā: 2010-38-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-38-01