Ierosināta lieta par normām, kas noteica pienākumu ievērot bijušās PSRS būvnormatīvus

27.07.2018.

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2018. gada 25. jūlijā ierosināja lietu „Par Ministru kabineta 1998. gada 21. aprīļa noteikumu Nr. 139 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205‑97 „Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas”” 4. un 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90. pantam”.

Apstrīdētās normas

 Ministru kabineta 1998. gada 21. aprīļa noteikumu Nr. 139 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205‑97 „Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas””[1] (turpmāk – noteikumi Nr. 139) 4. punkts:

„Līdz Latvijas būvnormatīva LBN 004 „Slodzes un iedarbības. Projektēšanas pamatprincipi” apstiprināšanai slodžu un iedarbību lielumi, drošuma un slodžu kombināciju koeficienti jāpieņem atbilstoši SNiP 2.01.07-85 prasībām.”

Noteikumu Nr. 139 5. punkts:

„Līdz Latvijas būvnormatīva LBN 204 „Tērauda konstrukciju projektēšanas normas” apstiprināšanai metāla ieliekamo detaļu aprēķini jāveic saskaņā ar SNiP II 23-81* „Tērauda konstrukcijas. Projektēšanas normas”.”

Augstāka juridiskā spēka norma

 Satversmes 90. pants: „Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības.”

 Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc pieteikuma, kuru iesniegusi persona, kurai citstarp sakarā ar apstrīdēto normu pārkāpumu anulēts būvprakses sertifikāts.

Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka bijušās PSRS būvnormatīvi, kuri saskaņā ar apstrīdētajām normām viņam bija jāievēro, nav izsludināti un pieejami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tādējādi, pieteikuma iesniedzēja ieskatā, apstrīdētās normas aizskar viņam Satversmes 90. pantā noteiktās pamattiesības zināt savas tiesības.

Tiesas process

 Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Ministru kabinetu līdz 2018. gada 25. septembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2018. gada 25. decembris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

[1] Noteikumi ir zaudējuši spēku 2015. gada 1. jūnijā


Relīze PDF formātā: 2018-13-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2018-13-03