Ierosināta lieta par normām, kas noteic noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kārtību

11.05.2021.

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 7. maijā ierosināja lietu „Par Krimināllikuma 70.11 panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 358. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam”.

Apstrīdētās normas

Krimināllikuma 70.11 panta ceturtā daļa noteic, ka noziedzīgi iegūtu mantu, līdzekļus, ko persona ieguvusi no šādas mantas realizācijas, kā arī noziedzīgi iegūtas mantas izmantošanas rezultātā gūtos augļus konfiscē, ja tā nav jāatdod īpašniekam vai likumīgam valdītājam.

Savukārt Kriminālprocesa likuma 358. panta pirmā daļa paredz, ka noziedzīgi iegūtu mantu, ja tās turpmāka uzglabāšana kriminālprocesa mērķu sasniegšanai nav nepieciešama un ja tā nav jāatdod īpašniekam vai likumīgajam valdītājam, ar tiesas nolēmumu konfiscē valsts labā, bet iegūtos finanšu līdzekļus ieskaita valsts budžetā.

Augstāka juridiska spēka normas

  • Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. panta pirmais teikums: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.”
  • Satversmes 105. pants: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA” (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikuma. Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka atbilstoši apstrīdētajām normām labticīgai trešajai personai tiek konfiscēti par labu valstij viņas īpašumā esoši naudas līdzekļi tādā apmērā, kas atbilst citu personu noziedzīgi iegūtas mantas apmēram brīdī, kad šīs citas personas veica noguldījumus Pieteikuma iesniedzējā kā kredītiestādē. Tāpat Pieteikuma iesniedzējas ieskatā labticīgas trešās personas, kuru manta tiek konfiscēta, atrodas būtiski atšķirīgos apstākļos no pārējām personām, kuru manta tiek konfiscēta, pamatojoties uz apstrīdētajām normām, proti, apstrīdētās normas paredz vienādu attieksmi pret atšķirīgos apstākļos esošām personām. Tādējādi apstrīdētās normas aizskarot Pieteikuma iesniedzējai Satversmes 105. pantā noteiktās tiesības uz īpašumu un pārkāpjot Satversmes 91. panta pirmajā teikumā ietverto tiesiskās vienlīdzības principu.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2021. gada 7. jūlijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

  • Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 7. oktobris.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-18-01