Ierosināta lieta par normām, kas noteic minimālo ienākumu slieksni un tā pārskatīšanas periodu

23.08.2022.

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 22. augustā ierosināja lietu “Par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmās daļas un likuma “Par sociālo drošību” 2.2 panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”.

Apstrīdētās normas

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmā daļa noteic, ka garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Likuma “Par sociālo drošību” 2.2 panta otrā daļa paredz, ka minimālo ienākumu slieksnis nav zemāks par 109 euro. Savukārt panta trešajā daļā noteikts, ka minimālo ienākumu sliekšņus pārskata vienlaikus ne retāk kā reizi trijos gados.

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pants: “Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.”

Satversmes 109. pants: “Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc divdesmit Saeimas deputātu pieteikuma. Pieteikuma iesniedzēji izskatāmajā pieteikumā apstrīd tiesību normas, kuras likumdevējs pieņēma pēc sprieduma lietā Nr. 2019-24-03 un Nr. 2019-25-03. Ar šīm normām ir noteikts minimālais ienākumu slieksnis, kā arī minimālais šāda sliekšņa pārskatīšanas periods. Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka likumdevējs, pieņemot apstrīdētās normas, nav ievērojis labas likumdošanas principu, jo nav ņēmis vērā spriedumā lietā Nr. 2019‑24‑03 un Nr. 2019‑25‑03 secināto par likumdevēja pienākumiem, nosakot minimālos ienākumu sliekšņus. Tāpat pieteikumā apstrīdēta norma, kas noteic minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanas periodu, ko Satversmes tiesa līdz šim nav vērtējusi.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2022. gada 24. oktobrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

  • Lietas sagatavošanas termiņš ir 2023. gada 23. janvāris

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Preses relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-34-01