Ierosināta lieta par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru

12.08.2022.

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2022. gada 12. augustā ierosināja lietu „Par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkta un 3. pielikuma 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam” pēc pieteikuma (pieteikums Nr. 127/2022), kuru iesnieguši trīsdesmit astoņi Saeimas deputāti.

Apstrīdētā norma

Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 (turpmāk – Noteikumi Nr. 445) 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkts noteic, ka pirmskolas pedagogu zemākā mēneša darba algas likme ir 872 euro.

Noteikumu Nr. 455 3. pielikuma 7. punkts paredz, ka pirmskolas izglītības pedagoga darba slodze nedēļā ir 40 astronomiskās stundas, no tām 36 stundas paredzētas mācību stundu un nodarbību vadīšanai, savukārt darba slodze gadā ir 1760 stundas (turpmāk abas kopā – apstrīdētās normas).

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. panta pirmais teikums noteic: „Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.”

Satversmes 107. pants nosaka: „Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc trīsdesmit astoņu 13. Saeimas deputātu (turpmāk – pieteikuma iesniedzējs) pieteikuma.

Apstrīdētās normas noteic, ka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojums par vienu darba stundu ir zemāks nekā pārējiem vispārējās izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem.

Pēc pieteikuma iesniedzēja ieskata, apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, proti, netiek ievērotas pirmskolas izglītības pedagogu tiesības uz vienlīdzību. Pirmskolas izglītības pedagogi un vispārējās izglītības pedagogi esot salīdzināmi un atrodoties vienādos apstākļos, jo abās grupās esošas personas ir reglamentētās profesijas pārstāvji, tām noteiktas līdzvērtīgas izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības, tām izvirzīti vienādi darba pienākumi un piešķirtas vienādas tiesības. Apstrīdētās normas paredzot atšķirīgu attieksmi, jo pirmskolas izglītības pedagogiem esot noteikts zemāks atalgojums par vienu darba stundu nekā vispārējās izglītības pedagogiem.

Tāpat pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 107. pantam, jo tajās noteiktā zemākā mēneša darba algas likme kopsakarā ar darba slodzi neesot taisnīga. Pirmskolas izglītības pedagogiem esot tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, ņemot vērā nodarbinātības apstākļus, pienākumus, darba veikšanai nepieciešamo prasmju un izglītības līmeni, amata atbildību un noslodzi.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Ministru kabinetu – līdz 2022. gada 12. oktobrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2023. gada 12. janvāris.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Preses relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-31-03