Ierosināta lieta par normām, kas nosaka personas, kura saukta pie administratīvās atbildības, pienākumu segt izdevumus par administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanu

08.03.2018.

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2018. gada 8. martā ierosināja lietu “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257. panta astotās daļas un Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1098 “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietā izņemto mantu un dokumentiem” 74. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 105. pantam”.

Apstrīdētās normas

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257. panta astotā daļa: “Persona, kurai uzlikts administratīvais sods, Ministru kabineta noteiktā kārtībā un apmērā sedz izdevumus, kas radušies sakarā ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas un dokumentu nodošanu glabāšanā, glabāšanu un iznīcināšanu.”

Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1098 “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietā izņemto mantu un dokumentiem” 74. punkts: “Izdevumu apmēru par izņemtās mantas vai dokumenta glabāšanu, ja administratīvā pārkāpuma lietā ir uzlikts administratīvais sods, aprēķina no mantas vai dokumenta izņemšanas dienas līdz dienai:
74.1. kad persona saņēma izņemto mantu vai dokumentu;
74.2. kad izņemtās mantas vai dokumenta īpašnieks atteicies no izņemtās mantas vai dokumenta;
74.3. kad izņemtā manta ir iznīcināta vai realizēta;
74.4. kad lēmums administratīvā pārkāpuma lietā par izņemtās mantas vai dokumenta konfiskāciju ir stājies spēkā.”

Augstāka juridiska spēka normas

Satversmes 92. pants: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.”

Satversmes 105. pants: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta (turpmāk – Augstākā tiesa) pieteikuma. Augstākajā tiesā ar kasācijas sūdzību administratīvajā lietā vērās pieteicējs, kuram ar Nodrošinājuma valsts aģentūras lēmumu uzlikts par pienākumu segt izdevumus par administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas nodošanu glabāšanā un tās glabāšanu. Aģentūras aprēķinātā izdevumu summa par mantas glabāšanu vairākas reizes pārsniedz personai uzliktā administratīvā soda apmēru.

Augstākā tiesa uzskata, ka apstrīdētās normas uzliek personai, kura saukta pie administratīvās atbildības, pienākumu segt izdevumus par administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanu līdz brīdim, kad nolēmums par personas saukšanu pie administratīvās atbildības kļūst izpildāms. Apstrīdētās normas neparedzot iespēju atsevišķos gadījumos atbrīvot personu no pienākuma segt šos izdevumus vai samazināt to apmēru. Tādēļ Augstākā tiesa uzskata, ka apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 92. pantā nostiprinātajām tiesībām uz taisnīgu tiesu un 105. pantā nostiprinātajām tiesībām uz īpašumu.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu un Ministru kabinetu līdz 2018. gada 8. maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2018. gada 8. augusts. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Preses relīze PDF formātā: 2018-09-0103_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2018-09-0103