Ierosināta lieta par normām, kas nosaka, kā kriminālprocesā izlemjams jautājums par nolēmuma pārbaudi kasācijas kārtībā

25.09.2017.

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2017. gada 25. septembrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 573. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētās normas

Kriminālprocesa likuma 573. panta otrā daļa: “Jautājumu par nolēmuma pārbaudi kasācijas kārtībā izlemj Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja norīkots tiesnesis.”

Kriminālprocesa likuma 573. panta trešā daļa: “Lēmumu uzraksta rezolūcijas veidā, un tas nav pārsūdzams.”

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Ērika Oša pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējs ar pirmās instances tiesas spriedumu ir atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un sodīts. Pieteikuma iesniedzējs pārsūdzējis pirmās instances spriedumu apelācijas kārtībā, tomēr apelācijas instances tiesa minēto spriedumu atstājusi negrozītu. Par apelācijas instances tiesas spriedumu pieteikuma iesniedzējs iesniedzis kasācijas sūdzību. Atbilstoši apstrīdētajās normās noteiktajam Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja norīkots tiesnesis nolēmis atteikties pārbaudīt minētā sprieduma tiesiskumu kasācijas kārtībā.

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētās normas nesamērīgi ierobežo viņam Satversmes 92. panta pirmajā teikumā nostiprinātās tiesības uz taisnīgu tiesu. Tiesības uz taisnīgu tiesu esot jānodrošina arī lemjot par kasācijas sūdzības pieņemšanu, jo atteikums pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā kļūst par galīgo noregulējumu konkrētajā krimināllietā. No citos procesuālajos likumos ietvertā regulējuma izrietot, ka vienīgi lēmuma par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību koleģiāla un vienbalsīga pieņemšana varot nodrošināt personas tiesības uz taisnīgu tiesu. Turpretī apstrīdētās normas nenodrošinot šāda jautājuma objektīvu izskatīšanu. Savukārt minētā lēmuma sastādīšana rezolūcijas formā pārkāpjot personas tiesības uz motivētu tiesas nolēmumu.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2017. gada 27. novembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2018. gada 25. februāris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Preses relīze PDF formātā: 2017-23-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2017-23-01