Ierosināta lieta par normām, kas nosaka apelācijas sūdzības iesniegšanas termiņu kriminālprocesā

28.09.2021.

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2021. gada 27. septembrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 529. panta pirmās daļas 3.1 punkta un 550. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētās normas

  • Kriminālprocesa likuma 529. panta pirmās daļas 3.1 punkts paredz, ka pirmās instances tiesas sprieduma rezolutīvajā daļā papildus var tikt iekļauts tiesas lēmums par pārsūdzības termiņa pagarināšanu vēl par desmit dienām kriminālprocesa īpašas sarežģītības un apjoma dēļ.
  • Kriminālprocesa likuma 550. panta pirmā daļa noteic, ka apelācijas sūdzību vai protestu iesniedz ne vēlāk kā desmit dienu laikā vai, ja tiesa pagarinājusi pārsūdzības termiņu, ne vēlāk kā divdesmit dienu laikā pēc dienas, kad kļuvis pieejams pilns tiesas nolēmums.

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Aivara Lemberga pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējs ir apsūdzētais krimināllietā. Pirmās instances tiesa pieņēma notiesājošu spriedumu, par kuru Pieteikuma iesniedzējs un viņa pārstāvji iesniedza apelācijas sūdzības.

Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka konkrētā krimināllieta ir ļoti apjomīga un ļoti apjomīgs ir arī pirmās instances tiesas spriedums. Savukārt apstrīdētās normas paredzot, ka termiņš pirmās instances tiesas sprieduma pārsūdzēšanai apelācijas kārtībā ir desmit dienas, bet īpaši sarežģītā un apjomīgā kriminālprocesā tiesa varot pagarināt šo termiņu vienīgi līdz divdesmit dienām.

Šāds termiņš neesot pietiekams, lai sagatavotu kvalitatīvu apelācijas sūdzību un efektīvi pārsūdzētu sevišķi sarežģītā un apjomīgā kriminālprocesā pieņemtu pirmās instances tiesas spriedumu. Lai gan Pieteikuma iesniedzējs un viņa aizstāvji konkrētajā gadījumā iesniedza apelācijas sūdzības pirmās instances tiesas spriedumā norādītajā termiņā, tomēr to sastādīšana bijusi apgrūtināta un vēlāk viņi iesnieguši arī apelācijas sūdzību papildinājumus. Tādējādi konkrētajā gadījumā ar apstrīdētajām normām esot pārkāptas Satversmes 92. panta pirmajā teikumā ietvertās personas tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2021. gada 29. novembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

  • Lietas sagatavošanas termiņš ir 2022. gada 27. februāris.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-38-01