Ierosināta lieta par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām

20.05.2016.

2016. gada 19. maijā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par likuma „Par nekustamā īpašuma „Kaktiņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētais likums noteic, ka daļa nekustamā īpašuma „Kaktiņi” (0,96 ha) ir atsavināma sabiedrības vajadzībām, valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai.

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 105. pants: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzējai Ilzei Spilai pieder nekustamais īpašums “Kaktiņi”, kura atsavināšana sabiedrības vajadzībām, proti, valsts autoceļa rekonstrukcijai, paredzēta apstrīdētajā likumā. Pieteikuma iesniedzēja neesot iebildusi pret īpašuma atsavināšanu. Pieteikuma iesniedzēja esot informējusi gan Satiksmes ministriju, gan Saeimu par to, ka viņa vēloties atsavināmā īpašuma aizstāšanu ar citu līdzvērtīgu nekustamo īpašumu. Tādu iespēju paredzot arī Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums. Tomēr likumdevējs šādu iespēju noraidījis. Tas, pēc pieteikuma iesniedzējas viedokļa, aizskar viņas tiesības uz īpašumu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2016. gada 22. jūlijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2016. gada 19. oktobris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2016-08-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2016-08-01