Ierosināta lieta par neatkarīgo iestāžu budžeta pieprasījumu izskatīšanas kārtību

15.09.2011.

2011. gada 14. septembrī Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par budžeta un finanšu vadību” 16.2panta ceturtās daļas un 19. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 87. pantam”.

Satversmes 1. pants nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 83. pants un 87. pants aizsargā attiecīgi tiesu varas un Valsts kontroles iestādes neatkarību.

Apstrīdētās normas nosaka Valsts prezidenta kancelejas, Augstākā tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un Tiesībsarga biroja budžeta pieprasījumu izskatīšanas kārtību, saskaņā ar kuru Ministru kabinetam, lemjot par maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējo apjomu attiecīgajai iestādei, ir noteikts pienākums uzklausīt attiecīgo iestāžu viedokli. Taču iestāžu budžeta pieprasījumi var tikt grozīti bez iestādes piekrišanas gadījumos, ja tie pārsniedz MK apstiprināto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējo apjomu attiecīgajai iestādei.

Pieteikuma iesniedzēja – Valsts kontroles padome uzskata, ka finansiāla spiediena radīšana un neatkarīgo iestāžu darbībai nepieciešamā finanšu apjoma ietekmēšana rada draudus šo iestāžu neatkarībai un to funkciju efektīvai izpildei. Neatkarīgo institūciju patiesu neatkarību un varas dalīšanas principa īstenošanu iespējams panākt tikai un vienīgi tad, ja neatkarīgo institūciju budžeta pieprasījumus izvērtē likumdevējs un šajā izvērtēšanas procesā tiek nodrošināta visu Satversmē nostiprināto demokrātiskai valstij raksturīgo principu ievērošana.

Saeima ir uzaicināta līdz 2011. gada 14. novembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2012. gada 14. februāris.

Satversmes tiesa 2010. gadā jau ir skatījusi lietu (2010. gada 25. novembra spriedums lietā Nr. 2010-06-01), kurā cita starpā bija apstrīdētas arī Likuma „Par budžetu un finanšu vadību” attiecīgās normas, kas regulē neatkarīgo iestāžu budžeta apstiprināšanas kārtību.


Relīze PDF formātā: 2011-18-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2011-18-01