Ierosināta lieta par Ministru kabineta noteikumu normu, kas noteic ieslodzītās personas tiesības kamerās un koplietošanas telpās lietot noteiktus priekšmetus

15.11.2018.

Satversmes tiesa rīcības sēdē 2018. gada 14. novembrī ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 40. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 112. pantam”.

Apstrīdētā norma

Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 40. punkts paredz: “Saņemot brīvības atņemšanas iestādes administrācijas atļauju, notiesātie kamerās un koplietošanas telpās dienas kārtībā noteiktajā laikā var lietot personiskos radiouztvērējus, televizorus un tiem pievienojamās videospēles. Brīvības atņemšanas iestādes veikalā iegādāto pārtikas produktu saglabāšanai un sagatavošanai atļauts izmantot personiskos ledusskapjus un elektriskos ūdens sildītājus.”

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 112. pants: “Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību. Pamatizglītība ir obligāta.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Anša Ataola Bērziņa pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējs, atrodoties brīvības atņemšanas iestādē, lūdzis atļauju pienesumā saņemt un lietot personīgo portatīvo skaitļotāju disertācijas izstrādāšanai. Tomēr viņa lūgums tika noraidīts, jo normatīvie akti, kas noteic priekšmetus, kurus ieslodzītās personas ir tiesīgas iegādāties, glabāt, lietot, kā arī saņemt sūtījumos vai pienesumos, neparedz tiesības lietot portatīvo skaitļotāju.

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 112. pantam, jo tajā nav paredzēta iespēja saņemt pienesumā un lietot portatīvo skaitļotāju, kas viņam nepieciešams doktora disertācijas izstrādei.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Ministru kabinetu līdz 2019. gada 14. janvārim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2019. gada 14. aprīlis. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Preses relīze PDF formātā: 2018-23-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2018-23-03