Ierosināta lieta par minimālo izglītojamo skaitu novadu izglītības iestāžu 10. klasēs vai vidusskolā kopumā

19.10.2016.

2016. gada 18. oktobrī Satversmes tiesas 3. kolēģija ierosināja lietu „Par Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 12.1.1. un 60. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”.

Apstrīdētās normas

Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 12.1.1. un 60. punkts paredz minimālo izglītojamo skaitu 10. klasē vai vidusskolā kopumā.

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 1. pants: „ Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Jaunjelgavas novada domes pieteikuma.

Jaunjelgavas novada dome nespēs nodrošināt apstrīdētajās normās noteikto minimālo izglītojamo skaitu un tai nāksies slēgt Jaunjelgavas vidusskolas 10. –12. klasi. Tādējādi apstrīdētās normas liedzot īstenot pašvaldības autonomajā kompetencē nodoto funkciju – nodrošināt iedzīvotāju tiesības iegūt vispārējo vidējo izglītību.

Pieteikuma iesniedzējas ieskatā, apstrīdētās normas balstītas uz mehāniskiem finanšu aprēķiniem, neņemot vērā katra novada vai pilsētas īpatnības, piemēram, iedzīvotāju skaitu vai plānoto attīstību. Jaunjelgavas vidusskolas zemākajās klasēs esošo skolēnu skaits liecina, ka nākotnē apstrīdētajās normās noteiktais minimālais skolēnu skaits varētu tikt atkal sasniegts.

Apstrīdēto normu mērķis esot vienīgi valsts budžeta līdzekļu ekonomija, turklāt, pieņemot apstrīdētās normas, nav vērtēti citi iespējamie alternatīvie līdzekļi šī mērķa sasniegšanai.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Ministru kabinetu – līdz 2016. gada 19. decembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2017. gada 18. marts. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PR formātā: 2016-23-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2016-23-03