Ierosināta lieta par militārpersonu izdienas pensiju samazināšanu

15.09.2009.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Militārpersonu izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 14., 16. un 17. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 91. pants garantē personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 109. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

Apstrīdētās normas, līdzīgi citu likumu normām par pensiju samazināšanu, paredz izdienas pensiju samazināšanu par 10 procentiem, bet strādājošo pensionāru pensijas tiek samazinātas par 70 procentiem.

Lieta ir ierosināta pēc Vēsmas Vilkas konstitucionālās sūdzības, kurā cita starp norādīts, ka apstrīdētā norma neatbilstot tiesiskās paļāvības principam un samērīguma principam.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 15. oktobrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 15. decembris.


Relīze PDF formātā: 2009-88-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-88-01