Ierosināta lieta par Mežaparka lokālplānojumu

13.02.2014.

2014. gada 12. februārī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Rīgas domes 2013. gada 18. jūnija saistošo noteikumu Nr. 221 „Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” 55. un 56. punkta, kā arī pielikuma Nr. 1 „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, ciktāl tie attiecas uz nekustamā īpašuma Pāvu ielā 10, Rīgā (kadastra Nr. 0100 095 0003) plānoto (atļauto) izmantošanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Apstrīdētās normas

Apstrīdētās normas ir daļa no tiesību normu kopuma, kas veido lokālplānojumu kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijai Rīgā un kas konkrēti skar nekustamo īpašumu Pāvu ielā 10. Saskaņā ar apstrīdētajām normām nekustamais īpašums atrodas jauktas apbūves teritorijā un tajā ir aizliegta jaunu dzīvojamo ēku būvniecība.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 105. pants: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību..”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc SIA „NIF Zemes īpašumi” konstitucionālās sūdzības. Sūdzības iesniedzēja norāda, ka nekustamais īpašums Pāvu ielā 10 atrodas dzīvojamā kvartālā, kurā lielākā daļa īpašumu ir privātmāju apbūve, tādēļ vispiemērotākais izmantošanas veids šim īpašumam esot dzīvojamā apbūve. Iepriekš – iepriekšējā teritorijas plānojuma darbības laikā – šajā īpašumā esot bijusi atļauta dzīvojamo ēku būvniecība. Apstrīdētās normas, kas šobrīd būvniecību liedz, pēc sūdzības iesniedzējas viedokļa, nepamatoti aizskar tās īpašuma tiesības.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Rīgas domi līdz 2014. gada 14. aprīlim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2014. gada 12. jūlijs. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2014-04-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2014-04-03