Ierosināta lieta par Medzes pagasta teritorijas plānojumu

16.07.2010.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Grobiņas novada pašvaldības 2009. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 4 „Par Grobiņas novadā ietilpstošo bijušo pašvaldību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” daļu, ar kuru apstiprināts Medzes pagasta padomes 2009. gada 4. jūnija saistošie noteikumi Nr. 3/09 „Medzes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” daļā, kas paredz vēja ģeneratoru apbūves teritorijas un Grobiņas novada domes 2009. gada 25. augusta saistošos noteikumus Nr. 3 „Par grozījumu izdarīšanu Medzes pagasta padomes 2009. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 3/09 „Medzes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115. pantam”.

Satversmes 105. pants garantē tiesības uz īpašumu, bet Satversmes 115. pants citastarp noteic tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Pieteikumu iesniedzēji – trīsdesmit seši Grobiņas novada iedzīvotāji – iebilst pret vēja ģeneratoru apbūves teritoriju noteikšanu Medzes pagasta teritorijā. Sūdzības iesniedzēji uzskata, ka vēja ģeneratori radīšot kaitējumu Natura 2000 teritorijām, degradēšot ainavu, pazemināšot īpašumu vērtību, nelabvēlīgi ietekmēšot iedzīvotāju veselību, kā arī ierobežošot potenciālās tūrisma un rekreācijas uzņēmējdarbības iespējas. Turklāt pieteikumā norādīts uz vairākiem procesuālajiem pārkāpumiem, kas esot pieļauti plānojuma izstrādes gaitā.

Grobiņas novada dome ir uzaicināta līdz 2010. gada 16. septembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 16. decembris.


Relīze PDF formātā: 2010-54-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-54-03