Ierosināta lieta par maksātnespējas procesa administratoru atlīdzības samazināšanu

08.10.2009.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2007. gada 11. decembra noteikumu Nr. 865 „Kārtība, kādā tiek segti izdevumi un administratora atlīdzība juridiskās personas maksātnespējas procesā no valsts aģentūrai „Maksātnespējas administrācija” šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem” 28. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 105. pantā nostiprinātas personu tiesības uz īpašumu.

Minētie Ministru kabineta noteikumi citastarp noteic, ka Maksātnespējas administrācija sedz izdevumus un maksātnespējas procesa administratora atlīdzību, ja no maksātnespējīgā uzņēmuma nav iespējams segt izdevumus vai administratora atlīdzību; noteikumos noteikts arī šīs atlīdzības apmērs. Pieteikuma iesniedzējs – Valdis Kronis – norāda, ka iepriekšējais maksātnespējas administratora atlīdzības apjoms tādos gadījumos bija 1100 lati, taču šā gada 21. aprīlī noteikumi tika grozīti, atlīdzības apmēru samazinot līdz 400 latiem un šis samazinājums netiek attiecināts tikai uz tiem administratoriem, kuri iesniegumu atlīdzības segšanai Maksātnespējas administrācijā iesnieguši līdz šā gada 30. aprīlim. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka deviņu dienu pārejas laiks neatbilst tiesiskās paļāvības principam, turklāt, administratoram nesaņemot atlīdzību, ar kuru viņš bija rēķinājies, uzsākot pildīt administratora pienākumus, tiekot aizskartas viņa tiesības uz īpašumu.

Ministru kabinets ir uzaicināts līdz 2009. gada 9. novembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 7. janvāris. Par lietas izskatīšanas datumu tiesa lemj pēc tam, kad lieta ir sagatavota izskatīšanai.


Relīze PDF formātā: 2009-100-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-100-03