Ierosināta lieta par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta darbības izbeigšanu

13.01.2016.

2016. gada 11. janvārī Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētā Maksātnespējas likuma norma nosaka: „Lēmumu par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu pieņem, ja pēdējo divu administratora sertifikāta darbības gadu laikā Maksātnespējas administrācija divas reizes ir atzinusi normatīvo aktu pārkāpumus administratora darbībā.”

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 106. panta pirmais teikums: „Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai..”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Zigurda Aumeistera konstitucionālās sūdzības. Zigurds Aumeisters ir maksātnespējas procesa administrators, taču viņa sertifikāta darbība varētu tikt izbeigta saskaņā ar apstrīdēto normu. Sūdzības iesniedzējs norāda, ka savā administratora darbībā viņš neesot pieļāvis būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus. Apstrīdētā norma, pēc sūdzības iesniedzēja viedokļa, nesamērīgi ierobežo viņa tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2016. gada 11. martam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2016. gada 11. jūnijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2015-02-01_PR_par_ierosinasanu

 

Saistītā lieta: 2016-02-01