Ierosināta lieta par Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtību

25.02.2019.

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2019. gada 25. februārī ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu” 3. punkta un Latvijas Zinātnes padomes 2018. gada 15. janvāra lēmuma Nr. 19-1-1 “Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtība” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 64. pantam”.

Apstrīdētās normas

Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu” (turpmāk – Noteikumi Nr. 724) 3. punkts noteic, ka katra šo noteikumu 2. punktā minētā zinātniskās darbības rezultāta, kas tiek vērtēts, lemjot par eksperta tiesību piešķiršanu, kvalitātes kritērijus attiecīgā zinātnes nozarē, šo kritēriju izvērtēšanas un eksperta tiesību piešķiršanas kārtību nosaka Latvijas Zinātnes padome.

Pamatojoties uz minēto normu, Latvijas Zinātnes padome pieņēma 2018. gada 15. janvāra lēmumu Nr. 19-1-1 “Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtība” (turpmāk – Kārtība).

Augstāka juridiska spēka normas

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pants: “Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.”

Satversmes 64. pants: “Likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai šinī Satversmē paredzētā kārtībā un apmēros.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc administratīvās rajona tiesas pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējas izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc personas pieteikuma par pienākuma uzlikšanu Latvijas Zinātnes padomei piešķirt viņai eksperta tiesības. Noteikumu Nr. 724 3. punkts un Kārtība ir piemērojami minētajā administratīvajā lietā.

Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka Zinātniskās darbības likuma 18. panta piektā daļa tieši Ministru kabinetam piešķirot pilnvarojumu noregulēt ekspertu kvalifikācijas kritērijus un pārējos ar ekspertu komisiju izveidošanu un darbību saistītos jautājumus. Ministru kabinets neesot tiesīgs no šādas likumdevēja izvēlētās kārtības atkāpties un pārdeleģēt ārējo normatīvo aktu izdošanas tiesības Latvijas Zinātnes padomei. Tādējādi Noteikumu Nr. 724 3. punkts un arī Kārtība esot izdoti, pārkāpjot likumdevēja piešķirto pilnvarojumu.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Ministru kabinetu un Latvijas Zinātnes padomi līdz 2019. gada 25. aprīlim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstus ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2019. gada 25. jūlijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2019-02-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2019-02-03