Ierosināta lieta par Latvijas Soda izpildes kodeksa normu, kas liedz pārsūdzēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmumu, ar kuru notiesātajam atteikta soda izciešanas režīma mīkstināšana

04.08.2017.

2017. gada 3. augustā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21panta piektās daļas, ciktāl tā attiecas uz lēmumu, ar kuru atteikta soda izciešanas režīma mīkstināšana, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piektā daļa: “Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmums nav pārsūdzams.”

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta (turpmāk –Augstākā tiesa) pieteikumiem. Augstākās tiesas tiesvedībā ir administratīvās lietas, kurās tiek izskatītas blakus sūdzības par Administratīvās rajona tiesas atteikumiem pieņemt izskatīšanā notiesāto personu pieteikumus. Vienā no pieteikumiem notiesātais lūdza atzīt par prettiesisku brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka lēmumu, ar kuru atteikts virzīt notiesātā iesniegumu par soda izciešanas režīma mīkstināšanu izskatīšanai brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijā. Savukārt otrā – notiesātais lūdza atcelt izvērtēšanas komisijas lēmumu, ar kuru tika atteikta soda izciešanas režīma mīkstināšana.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments pauž uzskatu, ka apstrīdētā norma, ciktāl tā attiecas uz lēmumu, ar kuru atteikta soda izciešanas režīma mīkstināšana, nesamērīgi ierobežo personu tiesības uz taisnīgu tiesu. Tomēr šīs tiesības varot liegt vienīgi izņēmuma gadījumos, kad iestāde attiecībā uz tai īpaši pakļautu personu pieņem iekšēju lēmumu. Augstākā tiesa norāda, ka katrā soda režīma izciešanas pakāpē notiesātajam piešķirto tiesību apjoms, ņemot vērā valsts noteikto sodu progresīvās izpildes sistēmu, ir atšķirīgs, tādējādi lēmums par soda izciešanas režīma mīkstināšanu var paplašināt notiesātā tiesību uz privāto dzīvi apjomu.  Situācijā, kad notiesātajam tiek atteikta soda izciešanas režīma mīkstināšana, apstrīdētā norma, kas liedz šādu lēmumu pārsūdzēt tiesā, neatbilstot Satversmes 92. panta pirmajam teikumam.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2017. gada 4. oktobrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2018. gada 3. janvāris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2017-19-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2017-19-01