Ierosināta lieta par kritērijiem atbrīvošanai no administratīvās atbildības maznozīmīga pārkāpuma gadījumā

16.05.2013.

2013. gada 15. maijā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 21. panta otrās daļas vārdu „ja par to paredzētais naudas sods nepārsniedz trīsdesmit latus” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma (izcelta slīprakstā)

Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 21. pants paredz iespēju tiesai atbrīvot personu no administratīvās atbildības maznozīmīga pārkāpuma gadījumā. Tā otrā daļa noteic, ka ceļu satiksmē izdarīto administratīvo pārkāpumu, ja par to paredzētais naudas sods nepārsniedz trīsdesmit latus un ja šis pārkāpums nav radījis draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem vai viņu mantai, var atzīt par maznozīmīgu.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 91. panta pirmais teikums: „Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.”

Lietas fakti

Pieteikumu ir iesniegusi Administratīvā rajona tiesa. Tas lietvedībā ir lieta par administratīvo pārkāpumu – transportlīdzekļa novietošanu stāvēšanai neatbilstošā vietā.

Administratīvā rajona tiesa norāda, ka likums ļauj personu atbrīvot no administratīvās atbildības, ja pārkāpums ir maznozīmīgs. Tomēr ceļu satiksmē pārkāpumu varot atzīt par maznozīmīgu tikai tad, ja paredzētais soda apmērs nepārsniedz 30 latus, savukārt citos pārkāpuma veidos šādas prasības neesot, proti, pārkāpumu varot atzīt par maznozīmīgu arī tad, ja sods par to ievērojami pārsniedz 30 latu apmēru.

Administratīvā rajona tiesa uzskata, ka šāds regulējums neatbilst vienlīdzības principam.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka administratīvo pārkāpumu var atzīt par maznozīmīgu, ja, ņemot vērā lietas apstākļus, administratīvā soda uzlikšana par šo pārkāpumu nebūtu lietderīga, proti, pārkāpums ir tik nebūtisks, ka par to nav nepieciešams uzlikt sodu, bet ir pietiekami izteikt mutvārdu aizrādījumu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2013. gada 15. jūlijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2013. gada 15. oktobris.


Relīze PDF formātā: 2012-09-01 PR par ierosināšanu

Saistītā lieta: 2013-09-01