Ierosināta lieta par Kriminālprocesa likuma normām, kas regulē termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai

07.08.2019.

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2019. gada 7. augustā ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 564. panta septītās daļas trešā teikuma un 570. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētās normas

Kriminālprocesa likuma 564. panta septītās daļas trešais teikums: “Tiesa var pieņemt lēmumu par pārsūdzības termiņa pagarināšanu par 10 dienām kriminālprocesa īpašas sarežģītības un apjoma dēļ.”

Kriminālprocesa likuma 570. panta pirmā daļa: “Kasācijas sūdzību vai protestu iesniedz ne vēlāk kā 10 dienu laikā vai, ja tiesa pagarinājusi pārsūdzības termiņu, ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc dienas, kad kļuvis pieejams pilns tiesas nolēmums.”

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Jāņa Lozes pieteikuma. Pieteikumā norādīts, ka apelācijas instances tiesa pasludinājusi saīsināto spriedumu krimināllietā, vienlaikus nosakot, ka kasācijas kārtībā to var pārsūdzēt divdesmit dienu laikā pēc dienas, kad kļuvis pieejams pilns tiesas nolēmums. Tomēr pilnu spriedumu, kas esot juridiski sarežģīts un apjomīgs dokuments, šajā lietā tiesa esot gatavojusi vairāk nekā gadu. Tādēļ pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka divdesmit dienu termiņš kasācijas sūdzības iesniegšanai par to ir nesamērīgi īss.

Apstrīdētās normas ļaujot tiesai pagarināt termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai vienīgi par desmit dienām, kas atsevišķos gadījumos nolēmuma sarežģītības vai apjoma dēļ varot liegt personai sagatavot kasācijas sūdzību. Tādējādi apstrīdētās normas ierobežojot personai Satversmes 92. panta pirmajā teikumā noteiktās tiesības uz pieeju tiesai. Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka pastāv citi līdzekļi apstrīdētajās normās ietvertā pamattiesību ierobežojuma leģitīmā mērķa sasniegšanai un šis pamattiesību ierobežojums nav arī samērīgs.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2019. gada 7. oktobrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2020. gada 7. janvāris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Saistītā lieta: 2019-15-01