Ierosināta lieta par Kredītiestāžu likuma normām, kas regulē kredītiestādes pāreju citām personām

10.08.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Kredītiestāžu likuma 59.2 panta, 59.3 panta, 59.4 panta, 117. panta ceturtās daļas 3. punkta, 173. panta ceturtās daļas un 185. panta pirmās prim daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 90., 91., 92. un 105. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 90. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Satversmes 91. pants nodrošina vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, savukārt Satversmes 92. pants – tiesības uz taisnīgu tiesu. Saskaņā ar Satversmes 105. pantu ikvienam ir tiesības uz īpašumu.

Apstrīdētās normas ievieš noteikumus, pēc kuriem notiek kredītiestādes pārejas citu personu īpašuma vai lietošanā. Normas citastarp noteic nepieciešamību iegūt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju kredītiestādes pārejai, kā arī to, ka noteiktos gadījumos kredītiestādes pāreju nevar atzīt par spēkā neesošu. Apstrīdētās normas Kredītiestāžu likumā ieviestas 2009. gada februārī un oktobrī.

Lieta ierosināta pēc 9. Saeimas deputātu pieteikuma, kurā citastarp norādīts, ka apstrīdētajām normām neesot leģitīma mērķa. Vienīgais normu pieņemšanas mērķis esot dot iespēju kredītiestādei izvairīties no daļas savu saistību izpildes. Pieteikumā arī analizēts akciju sabiedrības „Parex banka” restrukturizācijas plāns (bankas sadalīšana „labajā” un „sliktajā” daļā), norādot, ka apstrīdētās normas ļauj kredītiestādes kreditorus iedalīt divās grupās, vienai grupai sniedzot garantijas par saistību izpildi pret viņiem, bet otru pakļaujot riskam zaudēt savu mantu. Pieteikumā pausts viedoklis, ka likvidējamajā, proti, „sliktajā” bankas daļā palikušo kreditoru iespējas atgūt savus ieguldījumus varot tikt būtiski samazinātas.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 11. oktobrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 10. janvāris.


Relīze PDF formātā: 2010-60-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-60-01