Ierosināta lieta par kopīpašnieku tiesībām

06.01.2011.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Civillikuma 1068. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Pieteikuma iesniedzēja – AS „Pilsētas zemes dienests” – norāda, ka tai pieder domājamās daļas vairākos zemes īpašumos, turklāt uz šiem zemes īpašumiem atrodas citām personām piederošas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Tādējādi veidojoties tā saucamās piespiedu nomas attiecības, taču būvju īpašnieki neesot noslēguši zemes nomas līgumus ar īpašniekiem un nomas maksu nemaksājot. Pieteikuma iesniedzēja esot mēģinājusi tiesvedības ceļā panākt nomas līgumu noslēgšanu, taču tas neesot izdevies. Tiesas spriedumi esot pamatoti ar Civillikuma 1068. pantu, kas citastarp paredz, ka rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu. Tādējādi šī norma liedzot vienam no kopīpašniekiem sev piederošās nekustamā īpašuma domājamās daļas iznomāt, gūstot ienākumu.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma šobrīd ir novecojusi un nesamērīga. Tās rašanās brīdī neesot pastāvējuši nedz dalītie īpašumi, nedz piespiedu zemes nomas attiecības. Pieteikumā aprakstītas vairākas situācijas, kad visu kopīpašnieku vienošanās par piespiedu nomas līguma noslēgšanu neesot iespējama, piemēram, ja visi kopīpašnieki nav zināmi. Tādā gadījumā neviens no kopīpašniekiem nevarot gūt jebkādu ienākumu no sev piederošā īpašuma, taču tas neatbrīvojot no pienākuma nest uz kopīpašumu gulošas nastas. Tādējādi apstrīdētā norma nesamērīgi aizskarot pieteikuma iesniedzējas tiesības uz īpašumu, kas nostiprinātas Satversmes 105. pantā.

Saeima ir uzaicināta līdz 2011. gada 7. martam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 5. jūnijs.


Relīze PDF formātā: 2011-01-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2011-01-01