Ierosināta lieta par kompensācijām īpašumu, kas atrodas dabas liegumos, īpašniekiem

19.08.2013.

2013. gada 16. augustā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Sugu un biotopu aizsardzības likuma pārejas noteikumu 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētā norma paredz, ka kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem neaprēķina un neizmaksā 2009., 2010. un 2011. gadā.

Augstāka juridiskā spēka normas

Satversmes 1. pants: „Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.”

Satversmes 105. pants: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta pieteikuma. Administratīvo lietu departaments izskatīja lietu par kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem.

Saskaņā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās ir piešķirama kompensācija. Īpašniekam, kuram pieder nekustamais īpašums (zivju dīķi) dabas lieguma „Sātiņu dīķi” teritorijā, 2009. gadā ir atteikts izmaksāt kompensāciju par zivsaimniecības nodarītajiem postījumiem, ko nodarīja zivjēdāji putni.

Pieteikumā pausts uzskats, ka, lai gan apstrīdētā norma pieņemta ekonomiskās lejupslīdes apstākļos ar mērķi taupīt valsts budžeta līdzekļus, tā paredz nesamērīgu īpašuma tiesību ierobežojumu, kā arī pārkāpj tiesiskās paļāvības principu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2013. gada 16. oktobrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2014. gada 16. janvāris.


Relīze PDF formātā: 2013-13-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2013-13-01