Ierosināta lieta par koledžas direktora amatam noteikto augstāko speciālo dienesta pakāpi

29.12.2020.

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2020. gada 28. decembrī ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr. 810 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju” 1. pielikuma, ciktāl tajā 2.1. saimes VII līmeņa koledžas direktora amatam noteikta augstākā speciālā dienesta pakāpe – pulkvedis, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 106. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr. 810 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju” 1. pielikumā 2.1. saimes VII līmeņa koledžas direktora amatam noteikta augstākā speciālā dienesta pakāpe – pulkvedis.

Augstāka juridiska spēka normas

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. panta pirmais teikums: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.”

Satversmes 106. panta pirmais teikums: “Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Ainara Penča pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējs pildīja valsts dienestu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā līdz 2011.gadam. Pēc tam ar Pieteikuma iesniedzēju tika noslēgts darba līgums par Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktora amata pienākumu pildīšanu, taču 2019. gadā šis darba līgums tika uzteikts. Uzteikums pamatots ar to, ka ar Pieteikuma iesniedzēju nepamatoti ticis noslēgts darba līgums, jo atbilstoši apstrīdētajai normai Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktora amata pienākumus varot pildīt tikai amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi.

Pieteikuma iesniedzējs vērsies Satversmes tiesā, jo uzskata, ka ar apstrīdēto normu ir aizskartas viņam Satversmes 91. panta pirmajā teikumā un 106. panta pirmajā teikumā noteiktās pamattiesības.

Pēc Pieteikuma iesniedzēja ieskata, apstrīdētajā normā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu padotībā esošās koledžas direktora amatam esot nepamatoti noteikta amatpersonas speciālā dienesta pakāpe, jo šī amata pienākumos neietilpstot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tiešo funkciju īstenošana. Koledžas direktors nodrošinot vienīgi saimnieciskas un administratīvas dabas funkciju izpildi un koledžas direktoram neesot jāpilda tādas funkcijas, kuru dēļ ir nepieciešama amatpersonas speciālā dienesta pakāpe.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Ministru kabinetu līdz 2021. gada 26. februārim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 28. maijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-66-03