Ierosināta lieta par kārtību, kādā tiek atteikts izsniegt industriālās drošības sertifikātu

11.08.2017.

2017. gada 9. augustā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu “Par likuma “Par valsts noslēpumu” 7. panta piektās daļas sestā un astotā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam un Ministru kabineta 2006. gada 23. maija noteikumu Nr. 412 “Industriālās drošības sertifikāta pieprasīšanas, izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas vai anulēšanas kārtība” 12. punkta otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Apstrīdētās normas

Likuma “Par valsts noslēpumu” 7. panta piektās daļas sestais teikums: “Ģenerālprokurora lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.”

Likuma “Par valsts noslēpumu” 7. panta piektās daļas astotais teikums: “Pretendentam paziņojums par atteikumu izsniegt industriālās drošības sertifikātu vai par tā anulēšanu tiek nosūtīts, neizklāstot tajā atteikuma pamatojumu.”

Ministru kabineta 2006. gada 23. maija noteikumu Nr. 412 “Industriālās drošības sertifikāta pieprasīšanas, izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas vai anulēšanas kārtība” 12. punkta otrais teikums: “Ja ir pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt industriālās drošības sertifikātu, komersants atkārtoti pieteikumu industriālās drošības sertifikāta saņemšanai var iesniegt ne agrāk kā piecus gadus pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.”

Augstāka juridiska spēka normas

Satversmes 92. pants: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.”

Satversmes 105. pants: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc SIA “Skonto Būve”, SIA “GRIF 1” un SIA “GRF” pieteikuma, kurā norādīts, ka Satversmes aizsardzības birojs pieņēmis lēmumus, ar kuriem pieteikuma iesniedzējām atteikts izsniegt industriālās drošības sertifikātu (speciāla atļauja komersantiem darbībai ar valsts noslēpuma objektiem), neizklāstot atteikuma pamatojumu. Pieteikuma iesniedzējas lēmumus pārsūdzēja ģenerālprokuroram, kurš pieņemtos lēmumus atstāja spēkā.  Atbilstoši likumam ģenerālprokurora lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Pieteikuma iesniedzējas uzskata, ka liegums ģenerālprokurora lēmumu pārsūdzēt neatbilst Satversmes 92. pantā noteiktajām tiesībām uz taisnīgu tiesu. Pieteikuma iesniedzējām nepamatoti tiekot ierobežotas tiesības tikt uzklausītām un uzzināt atteikuma pamatojumu.

Lēmums, ar kuru pieteikuma iesniedzējām atteikts izsniegt industriālās drošības sertifikātu, ierobežojot tām iespēju turpmāk piedalīties publiskos iepirkumos un īstenot tādus būvniecības projektus, kuru izpildē nepieciešams veikt darbu ar valsts noslēpuma objektiem. Šāds lēmums arī liedzot izpildīt līgumsaistības, kas izriet no jau iepriekš noslēgtiem būvdarbu līgumiem. Pieteikuma iesniedzējas uz atkārtotu industriālā sertifikāta saņemšanu varēšot pretendēt tikai pēc pieciem gadiem. Līdz ar to tiekot nesamērīgi ierobežotas pieteikuma iesniedzēju Satversmes 105. pantā noteiktās tiesības uz īpašumu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu un Ministru kabinetu līdz 2017. gada 10. oktobrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstus ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2018. gada 9. janvāris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2017-20-0103_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2017-20-0103