Ierosināta lieta par kārtības, kādā tiek izskatīti pieteikumi par kriminālprocesa atjaunošanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, atbilstību Satversmei

07.08.2015.

2015. gada 6. augustā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „ Par Kriminālprocesa likuma 657. panta pirmās, trešās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Kriminālprocesa likuma 657.pants. Kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

(1) Tiesības atjaunot kriminālprocesu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem ir prokuroram. [..]

(3) Pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem izskata prokurors pēc sākotnējā kriminālprocesa izskatīšanas vietas.[..]

(5) Ja prokurors atsakās atjaunot kriminālprocesu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, viņš par to pieņem motivētu lēmumu un paziņo par to pieteicējam, nosūtot viņam lēmuma kopiju un izskaidrojot tiesības 10 dienu laikā no saņemšanas brīža pārsūdzēt šo lēmumu amatā augstākam prokuroram, kura lēmums nav pārsūdzams.

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: „ Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Ringolda Meļķa un Ivara Straumes pieteikuma. Pieteikuma iesniedzēji, apstrīdētajās normās noteiktajā kārtībā, iesniedza pieteikumu par kriminālprocesa atjaunošanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūras virsprokurora vietniece pieņēma lēmumu, ar kuru pieteikumu noraidīja. Pieteikuma iesniedzēji minēto lēmumu pārsūdzēja amatā augstākam prokuroram. Savukārt Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūras virsprokurors atteicās atjaunot kriminālprocesu, norādot, ka kriminālprocesa atjaunošanai sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem nav pamata.

Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka apstrīdētajās normās noteiktā kārtība, kādā tiek izskatīti pieteikumi par kriminālprocesa atjaunošanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, nepamatoti ierobežo tiem Satversmē noteiktās tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2015. gada 6. oktobrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2016. gada 6. janvāris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2015-19-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2015-19-01