Ierosināta lieta par Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu normām, kas paredz nomas maksu par kapavietas lietošanu

22.02.2018.

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2018. gada 22. februārī ierosināja lietu “Par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 4. septembra saistošo noteikumu Nr. 27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 18. un 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”.

Apstrīdētās normas

Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 4. septembra saistošo noteikumu Nr. 27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr. 27) 18. punkts noteic, ka nomnieks iegūst kapavietas nomas tiesības, noslēdzot kapavietas nomas līgumu ar kapsētu apsaimniekotāju.

Noteikumu Nr. 27 20. punkts noteic, ka kapavietas nomnieks maksā kapsētu apsaimniekotājam ikgadēju kapavietas nomas maksu, ko apstiprina Jūrmalas pilsētas dome ar lēmumu.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 1. pants: “Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika”.

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc tiesībsarga pieteikuma. Tiesībsargs pārbaudes lietas atzinumā secinājis, ka Jūrmalas pilsētas dome prettiesiski noteikusi nomas maksu par kapavietas izmantošanu, un aicinājis domi ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. novembrim veikt grozījumus noteikumos Nr. 27 un šādu nomas maksu atcelt. Jūrmalas pilsētas dome nav tiesībsarga noteiktajā termiņā novērsusi tā konstatētos trūkumus.

Tiesībsargs uzskata, ka Jūrmalas pilsētas dome ir noteikusi nomas maksu par kapavietas lietošanu, pārkāpjot tiesiskas valsts principu. Kapsētām esot publiskas lietas statuss, tāpēc esot ierobežota to privāttiesiskā apgrozība. Jūrmalas pilsētas domei arī šobrīd neesot tiesību noteikt nodevu par kapavietas lietošanu. Līdz ar to Jūrmalas pilsētas dome esot pārkāpusi Satversmes 1. pantu.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Jūrmalas pilsētas domi līdz 2018. gada 23. aprīlim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2018. gada 22. jūlijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2018-08-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2018-08-03