Ierosināta lieta par juridisku personu atbrīvošanu no drošības naudas civilprocesā

02.06.2021.

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2021. gada 31. maijā ierosināja lietu “Par Civilprocesa likuma 444.1 panta trešās daļas otrā teikuma (redakcijā, kas bija spēkā no 2018. gada 1. marta līdz 2021. gada 19. aprīlim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

APSTRĪDĒTĀ NORMA

Civilprocesa likuma 444.1 panta trešās daļas otrais teikums redakcijā, kas bija spēkā no 2018. gada 1. marta līdz 2021. gada 19. aprīlim: “Tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot personu no drošības naudas samaksas”.

AUGSTĀKA JURIDISKA SPĒKA NORMA

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”.

LIETAS FAKTI

Lieta ierosināta pēc SIA „WINNER” (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikuma.
Pieteikuma iesniedzēja iesniedza blakus sūdzību, vienlaikus lūdzot atbrīvojumu no pienākuma samaksāt drošības naudu par tās iesniegšanu. Šis lūgums noraidīts. Pēc Pieteikuma iesniedzējas ieskata, apstrīdētā norma pārkāpj Satversmes 92. panta pirmajā teikumā ietvertās tiesības uz taisnīgu tiesu, jo neparedz finanšu grūtībās nonākušām juridiskām personām iespēju tikt atbrīvotām no pienākuma maksāt drošības naudu par blakus sūdzības iesniegšanu.

TIESAS PROCESS

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2021. gada 31. jūlijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 31. oktobris.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-22-01