Ierosināta lieta par juridisko personu tiesībām pretendēt uz valsts meža zemēm vēja elektrostaciju izveidošanai

23.05.2024.

Satversmes tiesā ierosināta lieta par Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 142.punkta atbilstību Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.

Pieteikuma iesniedzēja ir kapitālsabiedrība, kuras pamata saimnieciskās darbības veids ir elektroenerģijas ražošana, izmantojot vēja elektrostacijas. Apstrīdētā norma liedzot privāto tiesību juridiskām personām, tostarp pieteikuma iesniedzējai, pretendēt uz valsts meža zemēm vēja elektrostaciju izveidošanai, iepretim valsts kapitālsabiedrībām, un tādējādi aizskarot pieteikuma iesniedzējai Satversmes 91. panta pirmajā teikumā ietvertās pamattiesības.

Satversmes tiesa uzaicināja institūciju, kas izdevusi apstrīdēto normu, – Ministru kabinetu – līdz 2024. gada 22. jūlijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2024. gada 22. oktobris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Saistītā lieta: 2024-10-03

Lēmums par lietas ierosināšanu