Ierosināta lieta par izmaiņām Valsts fondēto pensiju likumā

25.03.2010.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Valsts fondēto pensiju likuma 4. panta otrās daļas un pārejas noteikumu 2. punkta, 3. punkta 4. un 5. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 109. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 105. pants garantē īpašuma tiesības, bet Satversmes 109. pants paredz, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

Valsts fondēto pensiju likums regulē valsts pensiju otrā līmeņa darbību. Apstrīdētās likuma normas paredz, ka iemaksu likmē pensiju otrajā līmenī ir divi procenti no iemaksu objekta 2010. gadā, četri procenti – 2011. gadā, bet turpmāk – seši procenti. Līdz 2009. gadam likums paredzēju astoņu procentu iemaksu likmi.

Pieteikuma iesniedzējs Eduards Ikvilds uzskata, ka apstrīdētās normas cita starp pārkāpj tiesiskās paļāvības principu, jo, samazinot nākotnē paredzamās pensijas apmēru, vienlaikus neparedz pārejas periodu vai kompensāciju. Pieteikuma iesniedzēja ieskatā, apstrīdētās normas aizskar viņa īpašuma tiesības, jo šobrīd pastāvošā pensiju sistēma esot īpašumu veidojošā. Eduards Ikvilds norāda, ka apstrīdētās normas esot pretrunā arī ar samērīguma principu un sociāli atbildīgas valsts principu.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 25. maijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 25. augusts.


Relīze PDF formātā: 2010-21-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-21-01