Ierosināta lieta par izmaiņām tiesnešu, zemesgrāmatu tiesnešu un prokuroru atalgojuma sistēmā

09.05.2011.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta septītās daļas, 4. panta otrās daļas un 16. panta pirmās, otrās un trešās daļas, ciktāl tās attiecas uz tiesnešiem (zemesgrāmatu tiesnešiem) un prokuroriem, 4. panta devītās daļas, 6.1 panta, 6.2 panta, 14. panta pirmās daļas piektā teikuma, 15. panta septītās daļas, pārejas noteikumu 8.4 punkta, likuma „Par tiesu varu” 89.11 panta 9.1 daļas un 2010. gada 16. decembra likuma „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”” 4. punkta un 10. punkta, kā arī 2010. gada 16. decembra likuma „Grozījumi Prokuratūras likumā” 2. punkta, 5. punkta daļā par 55. panta trešās daļas izslēgšanu, 6. punkta daļā par 57.1 panta ceturtās daļas, 57.2 panta un 57.5 panta izslēgšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Saskaņā ar Satversmes 83. pantu, tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padoti. Savukārt Satversmes 107. pants citastarp noteic, ka katram ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu.

Apstrīdētās normas ievieš izmaiņas tiesnešu, zemesgrāmatu tiesnešu un prokuroru atalgojuma sistēmā. Tās citastarp paredz, ka tiesneša mēnešalgas apmērs ir saistīts ar valsts tiešās pārvaldes iestādes augsti kvalificēta jurista mēnešalgas apmēru. Tāpat normas paredz prēmēšanas un piemaksu iespējas, kā arī ievieš vairākas izmaiņas tiesnešu un prokuroru sociālajās garantijās.

Pieteikumu iesniegušie tiesneši un prokurori citastarp norāda, ka apstrīdētās normas pārkāpjot varas dalīšanas principu, tiesnešu neatkarības principu un tiesiskās drošības principu. Izmaiņas likumos esot pieņemtas sasteigti, neuzklausot un neņemot vērā tiesu varas viedokli. Pieteikumā pausts viedoklis, ka tiesnešu un prokuroru atalgojuma apmēru nedrīkstot ietekmēt izpildvara. Tāpat tiesneša un prokurora darbs nedrīkstot būt prēmēšanas objekts, proti, šāda situācija būtiski ietekmējot tiesneša un prokurora neatkarības garantijas.

Saeima ir uzaicināta līdz 2011. gada 6. jūlijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 6. oktobris.


Relīze PDF formātā: 2011-10-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2011-10-01