Ierosināta lieta par informācijas par tiesnešu disciplinārlietām pieejamību

27.01.2015.

2015. gada 27. janvārī Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.6panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētā norma noteic: „Lēmums par disciplinārlietas ierosināšanu un disciplinārlietas materiāli līdz brīdim, kad stājas spēkā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums disciplinārlietā, ir pieejami tikai personām, kurām šādas tiesības noteiktas šajā likumā.”

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 100. pants: „Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta pieteikuma. Administratīvo lietu departments, izskatot lietu, kas saistīta ar disciplināratbildības piemērošanu tiesnesim, secināja, ka apstrīdētajā normā paredzētais informācijas pieejamības ierobežojums neatbilst Satversmes 100. pantam, proti, tiesībām iegūt informāciju. Pieteikumā minēts, ka apstrīdētajai normai ir leģitīms mērķis, proti, tā pasargājot tiesnesi un tiesu varu no nepamatotiem reputācijas aizskārumiem. Tomēr normā neesot paredzēti nekādi izvērtēšanas mehānismi vai principi attiecībā uz to, kad informācija par disciplinārlietu būtu un kad nebūtu sniedzama sabiedrībai. Tādējādi normas mērķis netiekot sasniegts, jo konfidencialitāte radot tādu iespaidu, kas graujot sabiedrības uzticēšanos tiesu varai.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2015. gada 27. martam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2015. gada 27. jūnijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2015-06-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2015-06-01