Ierosināta lieta par iespēju pārsūdzēt tiesas lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu

07.01.2016.

2016. gada 6. janvārī Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Civilprocesa likuma 363.20panta piektās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010. gada 31. oktobrim), ciktāl tā liedz parādniekam pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru izbeigts maksātnespējas process, neatbrīvojot parādnieku no atlikušajām parādsaistībām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētā Civilprocesa likuma norma bija spēkā līdz 2010. gada 31. oktobrim un tā citastarp noteica, ka tiesas lēmums par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu, neatbrīvojot fizisko personu no atlikušajām parādsaistībām, nav pārsūdzams.

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Aivara Tropa konstitucionālās sūdzības, kurā norādīts, ka viņam ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, neatbrīvojot viņu no atlikušajām parādsaistībām. Turklāt atlikušo parādsaistību apmērs esot ievērojams. Maksātnespējas process sākts 2009. gadā, kad spēkā bija apstrīdētā norma. Tas nozīmējot, ka saskaņā ar Civilprocesa likumu un Maksātnespējas likumu sūdzības iesniedzējam nav iespēju pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru izbeigts maksātnespējas process, sūdzības iesniedzēju neatbrīvojot no atlikušajām saistībām.

Sūdzības iesniedzējs norāda, ka tiesībās uz taisnīgu tiesu ietilpst arī tiesības uz tiesas nolēmuma pārsūdzību. Apstrīdētā norma šīs tiesības nesamērīgi ierobežojot.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2016. gada 7. martam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2016. gada 6. jūnijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2016-01-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2016-01-01