Ierosināta lieta par Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmumu nepārsūdzamību

15.07.2016.

2016. gada 14. jūlijā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 pants nosaka kārtību, kādā apstrīdami izvērtēšanas komisijas lēmumi. Apstrīdētā norma noteic: „Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmums nav pārsūdzams.”

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta pieteikuma, kas ir saistīts ar apstrīdētajā normā paredzēto ierobežojumu pārsūdzēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmumus.

Konkrētajā lietā Jelgavas cietuma Izvērtēšanas komisija pieņēma lēmumu par soda izciešanas režīma maiņu ieslodzītajam. Lēmums tika apstrīdēts Ieslodzījuma vietu pārvaldē (turpmāk arī – Pārvalde), kas lēmumu atstāja spēkā. Par Pārvaldes lēmumu ticis iesniegts pieteikums administratīvajā rajona tiesā, savukārt par tiesas atteikumu pieņemt pieteikumu iesniegta blakus sūdzība Augstākajā tiesā.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments pauž uzskatu, ka apstrīdētā norma atsevišķos gadījumos nesamērīgi ierobežo personu tiesības uz taisnīgu tiesu. Šīs tiesības varot liegt vienīgi izņēmuma gadījumos, kad iestāde attiecībā uz tai īpaši pakļautu personu pieņem iekšēju lēmumu un nav konstatējams būtisks cilvēktiesību ierobežojums.

Likumdevējs ieslodzījumu vietu izvērtēšanas komisiju lēmumus esot uzskatījis par iestādes iekšējiem lēmumiem – tādiem, kas būtiski neierobežo ieslodzīto personu cilvēktiesības. Tomēr konkrētajā gadījumā tika pieņemts lēmums par soda izciešanas režīma pastiprināšanu un tas būtiski skarot notiesātās personas tiesības uz privāto dzīvi. Tādējādi apstrīdētā norma, kas liedz šādu lēmumu pārsūdzēt tiesā, neatbilstot Satversmes 92. pantam.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2016. gada 14. septembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2016. gada 14. decembris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2016-12-01_PR_par_ierosinasanu

 

Saistītā lieta: 2016-12-01