Ierosināta lieta par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesībām

08.12.2022.

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2022. gada 7. decembrī ierosināja lietu “Par Elektronisko sakaru likuma 48. panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam”.

Apstrīdētā norma

Elektronisko sakaru likuma 48. panta septītā daļa (turpmāk – apstrīdētā norma) nosaka: “Elektronisko sakaru komersants ir tiesīgs nodot vai iznomāt tikai tādas ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības, kuras tas ieguvis konkursa vai izsoles rezultātā par maksu.”

Augstāka juridiska spēka normas

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. panta pirmais teikums: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.”

Satversmes 105. pants: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „UNISTARS” (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikuma.

Pieteikuma iesniedzēja ir elektronisko sakaru komersants, kas ieguvis ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības. Pieteikuma iesniedzēja vēlas nodot vai iznomāt šīs lietošanas tiesības kādam no mobilo sakaru operatoriem, lai tādējādi gūtu iespējami lielāku mantisku labumu no savām lietošanas tiesībām uz tām. Tomēr apstrīdētā norma to liedz, jo Pieteikuma iesniedzēja šīs lietošanas tiesības nav ieguvusi konkursa vai izsoles rezultātā par maksu.

Pēc Pieteikuma iesniedzējas ieskata, apstrīdētā norma ierobežojot tai iespēju īstenot savas īpašuma tiesības. Tādā veidā tiekot aizskartas Pieteikuma iesniedzējai Satversmes 91. panta pirmajā teikumā un 105. pantā ietvertās tiesības.

Tiesas process

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2023. gada 8. maijs.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Preses relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-44-01