Ierosināta lieta par ierobežojumu amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi saņemt piemaksu par darbu svētku dienās

18.02.2021.

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 17. februārī ierosināja lietu “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107. pantam”.

Apstrīdētā norma

 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sestā daļa noteic, ka amatpersonas (darbinieki), izņemot karavīrus un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, saņem piemaksu par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās 100 procentu apmērā no tām noteiktās stundas algas likmes, vai arī tām kompensē virsstundu darbu, piešķirot apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam citā nedēļas dienā.

Augstāka juridiska spēka normas

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. pants: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.”

Satversmes 107. pants: “Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma. Tās tiesvedībā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi pieteikuma par nesaņemtās piemaksas par darbu svētku dienās 100 procentu apmērā atlīdzināšanu. No pieteikuma izriet, ka apstrīdētā norma ir piemērojama tiesas procesā un tā ierobežo amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi tiesības uz šādu atlīdzību par darbu svētku dienās.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 91. un 107. pantam. Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi atrodoties vienādos un salīdzināmos apstākļos ar citiem apstrīdētās normas subjektiem, kā arī personām, kuras ir nodarbinātas uz darba līguma pamata. Apstrīdētajā normā noteiktajai atšķirīgajai attieksmei pret amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi neesot leģitīma mērķa. Tāpat leģitīma mērķa neesot arī ar šo normu noteiktajam personas Satversmes 107. pantā ietverto pamattiesību ierobežojumam.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2021. gada 19. aprīlim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 17. jūlijs.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-07-01