Ierosināta lieta par ienākumu, kas gūti no privātiem pensiju fondiem, aplikšanu ar nodokli

10.08.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 16.1 panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Apstrīdētā norma noteic: „Par ienākuma gūšanas dienu no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas uzskata dienu, kad papildpensijas saņēmējs saņem maksājumu no privātā pensiju fonda”.

Konstitucionālās sūdzības iesniedzēji Lilija Ābika un Jānis Ābiks norāda, ka viņu šajā gadā saņemtie ienākumi no privātā pensiju fonda ir aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Līdz 2010. gada 1. janvārim ar nodokli aplika tikai tās iemaksas, ko darbinieku labā bija veicis darba devējs. Sūdzības iesniedzēji uzskata, ka apstrīdētā norma aizskar viņu īpašuma tiesības (Satversmes 105. pants) un pārkāpj tiesiskās paļāvības principu (Satversmes 1. pants), jo, veicot iemaksas pensiju fondā, viņi nevarēja zināt, ka viņu ienākumi no tā tiks aplikti ar nodokli. Pieteikumā norādīts, ka, pieņemot ieguldītājiem mazāk labvēlīgu regulējumu, likumdevējam būtu pienākums paredzēt saudzējošu pārejas kārtību uz jaunu tiesisko regulējumu.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 10. oktobrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 10. janvāris.


Relīze PDF formātā: 2010-59-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-59-01