Ierosināta lieta par ienākumu, kas gūti no noguldījumiem un depozītiem, aplikšanu ar nodokli

12.04.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 16.1 panta 9. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 105. pants garantē tiesības uz īpašumu.

Apstrīdētā norma noteic: „par procentu ienākuma gūšanas dienu un attiecīgi arī par procentu ienākuma izmaksas dienu šā likuma izpratnē uzskata dienu, kad fiziskajai personai rodas tiesības neierobežoti rīkoties ar attiecīgo ienākumu saskaņā ar noslēgto līgumu vai likumu un attiecīgais ienākums kļūst pieejams šai personai tās norādītajā veidā un kārtībā”

Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs Mārtiņš Trautmanis norāda, ka apstrīdētā norma paredz to noguldījumu un depozītu aplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas veikti vēl pirms normas pieņemšanas. Personas, tajā skaitā arī sūdzības iesniedzējs, tolaik veicot noguldījumus un depozītus, nevarēja zināt, ka viņu ienākumi no noguldījumiem un depozītiem tiks aplikti ar nodokli. Tādējādi apstrīdētā norma aizskarot sūdzības iesniedzēja īpašuma tiesības un esot arī pretrunā tiesiskās paļāvības principam.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 9. jūnijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 9. septembris.


Relīze PDF formātā: 2010-25-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-25-01