Ierosināta lieta par garantētās atlīdzības izmaksas ierobežojumu maksātnespējīgas kredītiestādes valdes locekļiem

10.01.2014.

2014. gada 10. janvārī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Noguldījumu garantiju likuma 17. panta 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Noguldījumu garantiju likuma 17. panta 4. punkts noteic, ka garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par noguldījumiem, ko izdarījuši noguldījumu piesaistītāja akcionāri, kuriem noguldījumu piesaistītājā ir būtiska līdzdalība, padomes un valdes priekšsēdētājs un locekļi, iekšējā audita dienesta vadītājs, sabiedrības kontrolieris un citi noguldījumu piesaistītāja darbinieki, kuri plāno, vada un kontrolē noguldījumu piesaistītāja darbību un atbild par to. Norma apstrīdēta tiktāl, ciktāl tā attiecas uz kredītiestādes valdes locekļiem.

Augstāka juridiskā spēka normas

Satversmes 91. panta pirmais teikums: „Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Svetlanas Ovčiņņikovas konstitucionālās sūdzības. Sūdzības iesniedzēja ir bijusi AS „Latvijas Krājbanka” valdes locekle, viņai šajā bankā ir bijuši arī noguldījumi. Pēc bankas darbības apturēšanas sūdzības iesniedzēja nav varējusi saņemt garantēto atlīdzību par noguldījumiem, lēmums par atteikšanos izmaksāt viņai atlīdzību pamatots ar apstrīdēto normu.

Sūdzības iesniedzēja uzskata, ka šī norma pārkāpj vienlīdzības principu un nesamērīgi ierobežo viņas pamattiesības. Normai varētu būt leģitīms mērķis, proti, tā, iespējams, veicinot to, ka kredītiestādes valdes loceklis darbojas pienācīgi, nepieļaujot noguldījumu nepieejamību. Taču norma skarot gan tos valdes locekļus, kas ar savu rīcību ir veicinājuši vai vismaz nav novērsuši noguldījumu nepieejamības iestāšanos, gan tos valdes locekļus, kas atbild par tādiem kredītiestādes darbības jautājumiem, kas neskar noguldījumus un to pieejamību un kam nav bijusi ne informācija, ne pilnvaras, lai nepieļautu noguldījumu nepieejamības iestāšanos.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2014. gada 10. martam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2014. gada 10. jūnijs. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2014-02-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2014-02-01