Ierosināta lieta par fiksētajiem dabasgāzes tarifiem obligāta elektroenerģijas iepirkuma ietvaros

02.12.2014.

2014. gada 27. novembrī Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 54.1punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam un Elektroenerģijas tirgus likuma 28. panta otrajai daļai”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētā norma nosaka: „Šo noteikumu 53.1., 53.2. un 54.2. apakšpunktā un 7. pielikuma 4. piezīmē norādītais regulatora apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši dabasgāzes faktiskajai siltumspējai (EUR/tūkst. n.m3) nepārsniedz summu, kas aprēķināta, ja dabasgāzes tirdzniecības cena ir 277,46 EUR/tūkst. n.m3.”

Norma ir spēkā no šā gada 1. maija.

Augstāka juridiskā spēka normas

Satversmes 1. pants: “Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.”

Satversmes 105. pants: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Elektroenerģijas tirgus likuma 28. panta otrā daļa: “Kritērijus, pēc kādiem koģenerācijas stacijas tiek kvalificētas šā panta pirmajā daļā noteikto tiesību iegūšanai, obligātā iepirkuma un tā uzraudzības kārtību, elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību atkarībā no koģenerācijas stacijas elektriskās jaudas un izmantojamā kurināmā, obligātā iepirkuma izmaksu segšanas kārtību un kārtību, kādā var atteikties no tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, nosaka Ministru kabinets.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc SIA “Windau” pieteikuma, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijas elektrostacijā, izmantojot dabasgāzi. Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētā norma, mainot līdz šim pastāvējušo formulu, pēc kuras tiek aprēķināta elektroenerģijas cena, kas tiek maksāta koģenerācijas elektrostacijām par obligātā iepirkuma ietvaros saražoto elektroenerģiju. Iepriekš elektroenerģijas obligātā iepirkuma cena mainījās tieši proporcionāli dabasgāzes cenai. Apstrīdētā norma radot situāciju, ka dabasgāzes izmaksu palielinājumu pieteikuma iesniedzēja būšot spiesta segt no saviem līdzekļiem. Šāda situācija neatbilstot tiesiskās paļāvības principam un aizskarot pieteikuma iesniedzējas tiesības uz īpašumu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu – Ministru kabinetu, līdz 2015. gada 27. janvārim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2015. gada 27. aprīlis. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2014-35-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2014-35-03