Ierosināta lieta par elektroenerģijas obligātā iepirkuma apturēšanu

26.01.2015.

2015. gada 23. janvārī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” 100. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētā Ministru kabineta noteikumu norma nosaka: „No 2011. gada 26. maija līdz 2016. gada 1. janvārim [Ekonomikas] ministrija neorganizē konkursus par tiesību iegūšanu pārdot biomasas, biogāzes, saules vai vēja elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un ražotājs nevar kvalificēties elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros un tiesību iegūšanai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu.”

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 64. pants: „Likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai šinī Satversmē paredzētā kārtībā un apmēros.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departamenta pieteikuma. Administratīvo lietu departaments izskata lietu, kurā uzņēmums, kas ražo elektroenerģiju hidroelektrostacijā un pārdod to obligātā iepirkuma ietvaros, prasīja, lai tiktu izdots administratīvais akts par obligātā iepirkuma apjoma palielināšanu. Iepriekš uzņēmums ar šo prasību bija vērsies Ekonomikas ministrijā, taču ministrija to informēja, ka apstrīdētā norma līdz 2014. gada 1. aprīlim (pašlaik spēkā esošajā redakcijā – līdz 2016. gada 1. janvārim) liedz palielināt noteikto elektroenerģijas iepirkuma apjomu.

AT Administratīvo lietu departaments uzskata, ka apstrīdētā norma pieņemta, neievērojot likumdevēja noteikto pilnvarojumu. Elektroenerģijas tirgus likums noteic, ka ražotājs, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā. Ar minētā likuma 29. panta ceturto daļu Ministru kabinetam esot uzdots noteikt obligātā iepirkuma īstenošanas un uzraudzības, kā arī iepirkuma apjoma noteikšanas un izmaksu segšanas kārtību. Proti, Ministru kabinetam būtu jānosaka tas, kā ir īstenojamas elektroenerģijas ražotāju tiesības, nevis tas, vai šobrīd šādas tiesības ražotājiem ir piešķiramas. Tādējādi pieteikumā pausts viedoklis, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 64. pantam.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Ministru kabinetu līdz 2015. gada 23. martam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2015. gada 23. jūnijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2015-05-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2015-05-03