Ierosināta lieta par Dunikas pagasta teritorijas plānojumu

01.07.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Rucavas novada domes 2009. gada 3. novembra saistošo noteikumu Nr. 27 „Par Rucavas novada teritorijas plānojumiem” daļā par vēja enerģijas zonas noteikšanu bijušās Dunikas pagasta teritorijā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115. pantam”.

Satversmes 105. pants garantē tiesības uz īpašumu, bet Satversmes 115. pants citastarp noteic tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Dunikas teritorijas plānojums ir apstiprināts ar Rucavas novada domes 2009. gada 3. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 „Par Rucavas novada teritorijas plānojumiem”. Plānojumā ievērojama bijušā Dunikas pagasta teritorija paredzēta kā vēja enerģijas ieguves zona.

Pieteikumu iesniedza divdesmit Rucavas novada iedzīvotāji. Pieteikumā norādīts uz vairākiem procesuālajiem pārkāpumiem, kas esot pieļauti plānojuma izstrādes gaitā. Sūdzības iesniedzēji turklāt uzskata, ka uzstādītie vēja ģeneratori radikāli mainīs apkārtējo dzīves telpu, liedzot pilnībā izmantot iedzīvotāju īpašumus, piemēram, lauksaimniecības zemi, mainīs apkārtējo ainavu un dabu. Viņi norāda, ka tuvumā plānotajam parkam atrodoties vairākas Natura 2000 teritorijas: dabas liegumi, dabas parki un mikroliegumi.

Rucavas novada dome ir uzaicināta līdz 2010. gada 1. septembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 1. decembris.


Relīze PDF formātā: 2010-48-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-48-03