Ierosināta lieta par darbspēju zaudējumu atlīdzības izmaksas noteikumiem

05.03.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 20. panta devītās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109. pantam.”

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Satversmes 91. pants garantē personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, Satversmes 105. pants aizsargā īpašuma tiesības, bet Satversmes 109. pants paredz, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

Apstrīdētā norma noteic, ka atlīdzību par darbspēju zaudējumu (kas tiek piešķirta arodslimības gadījumā vai saistībā ar darba negadījumu) pārtrauc izmaksāt, ja personai tiek piešķirta vecuma vai izdienas pensija un šīs pensijas apmērs ir vienāds vai lielāks par atlīdzības apmēru.

Lieta ierosināta pēc vairāku personu konstitucionālās sūdzības, kurā norādīts, ka apstrīdētā norma viņus nostādot nevienlīdzīgā stāvoklī gan salīdzinājumā ar citiem pensionāriem, gan ar personām, kas saņem atlīdzību par darbspēju zaudējumu, bet kas nav pensionāri. Esot jāņem vērā, ka pensionāri, kas slimo ar arodslimībām vai cietuši negadījumos darbā, uzskatāmi par vājākajiem sabiedrības locekļiem. Atšķirībā no citiem pensionāriem, viņu iespējas iesaistīties darba tirgū un gūt papildu ienākumus esot ierobežotas. Turklāt pieteikuma iesniedzējiem esot bijušas tiesības paļauties uz likumdevēja noteikto atlīdzības izmaksu pēc darba negadījuma vai saslimšanas ar arodslimību.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 5. maijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 5. augusts.


2010-17-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-17-01