Ierosināta lieta par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā

12.11.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” pārejas noteikumu 6. un 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam”.

Likums „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” paredz: ja maksātnespējīgais uzņēmums nespēj izmaksāt visas darbiniekiem pienākošās summas (piemēram, darba algu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlaišanas pabalstu), to izmaksā no Maksātnespējas administrācijas Darbinieku prasījumu garantiju fonda.

Apstrīdētās normas pieņemtas 2009. gada jūnijā un stājās spēkā tā paša gada 10. jūlijā. Tās paredz darbiniekiem izmaksājamo summu ierobežojumus, ja iesniegums Maksātnespējas administrācijai iesniegts laikā no 2009. gada 10. jūlija līdz 2011. gada 31. decembrim.

Pieteikumu ir iesnieguši vairāk nekā piecdesmit bijušie SIA „Triāls” darbinieki, kas norāda, ka viņiem pienākošies maksājumi no Darbinieku prasījumu garantiju fonda ir samazināti, piemērojot apstrīdētās normas. Darbinieki ir paļāvušies uz to, ka kompensāciju no garantiju fonda saņems pilnībā. Viņi norāda, ka apstrīdētās normas pārkāpjot Satversmes 91. pantu (Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā), jo normas paredzot atšķirīgu attieksmi pret tiem darbiniekiem, kas iesniegumus Maksātnespējas aģentūrā iesnieguši pirms 2009. gada 10. jūlija, un tiem, kas aģentūrā vērsušies pēc šā datuma. Apstrīdētās normas arī pārkāpjot pieteikuma iesniedzēju tiesiskā paļāvību, jo uzņēmuma maksātnespēja pasludināta pirms apstrīdēto normu pieņemšanas.

Saeima ir uzaicināta līdz 2011. gada 11. janvārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 11. aprīlis.


Relīze PDF formātā: 2010-69-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-69-01