Ierosināta lieta par Civilprocesa normām par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu

23.09.2009.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Civilprocesa likuma 400. panta pirmās daļas 1. punkta un 405. panta pirmās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam”.

Satversmes 92. pants citastarp noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.

Civilprocesa likuma (CPL) 400. panta pirmās daļas 1. punkts paredz, ka saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana pieļaujama pēc līgumiem par saistībām, kas nodrošinātas ar publisku hipotēku vai komercķīlu. CPL 405. panta pirmā daļa noteic, ka pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu izlemj tiesnesis vienpersoniski uz iesniegtā pieteikuma un tam pievienoto dokumentu pamata septiņu dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, nepaziņojot par to pieteicējam un parādniekam. Savukārt CPL 405. panta trešā daļa paredz, ka tiesneša lēmums stājas spēkā nekavējoties, un tam ir izpildu dokumenta spēks. Lēmums izpildāms saskaņā ar sprieduma izpildīšanas noteikumiem. Tas iesniedzams izpildīšanai kopā ar bezstrīdus piespiedu izpildīšanai pakļautā akta norakstu.

Pieteikuma iesniedzēji – Dzintars Lejnieks, Māris Rudzītis un Santa Pole – norāda, ka katrā attiecīgajā gadījumā tiesa, pamatojoties uz minētajām CPL normām, esot pieņēmusi lēmumu bezstrīdus kārtībā izpildīt saistības, kuru izpildes termiņš vēl neesot iestājies. Sūdzības iesniedzēji norāda, ka tiesa lietu izlemjot uz iesniegtā pieteikuma un tam pievienoto dokumentu pamata, uzskatot, ka saistību izpildīšanas termiņš ir pierādīts ar kredīta pamatsummas un procentu atmaksas grafiku un kreditora apgalvojumu, ka kredīta grafiks nav ievērots. Sūdzības iesniedzējiem neesot bijusi iespēja pierādīt, ka kredīta atmaksa veikta, ievērojot kredīta atmaksas termiņu. Šāda kārtība, pēc sūdzības iesniedzēju domām, neatbilstot Satversmē nostiprinātajām tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 26. oktobrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 23. decembris.


Relīze PDF formātā: 2009-93-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-93-01