Ierosināta lieta par Civilprocesa likuma normu

01.03.2013.

2013. gada 1. martā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Civilprocesa likuma 33. panta trešās daļas 1. punkta atbilstību Satversmes 91. un 92. pantam”.

Apstrīdētā norma

Civilprocesa likuma 33. pants citastarp uzskaita ar lietas vešanu saistītus izdevumi. Apstrīdētā norma – minētā panta trešās daļas 1. punkts – noteic, ka ar lietas vešanu saistītie izdevumi ir izdevumi par advokāta palīdzību.

Augstāka juridiskā spēka normas

Satversmes 91. pants: „Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.”

Satversmes 92. pants: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.”

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzēja – SIA „Gardie Visdari” norāda, ka kādā civilajā tiesvedībā tās intereses ir pārstāvējis jurists. Tiesa esot atteikusies apmierināt prasību par ar lietas vešanu saistīto izdevumu par advokāta palīdzību piedziņu, jo pieteikuma iesniedzēja izmantojusi nevis zvērināta advokāta, bet gan jurista pakalpojumus.

Apstrīdētā norma ierobežojot pieteikuma iesniedzējas tiesības brīvi izvēlēties pārstāvi, kā arī paredzot nepamatoti atšķirīgu attieksmi salīdzinājumā ar personām, kuras ir izmantojušas zvērināta advokāta pakalpojumus.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2013. gada 1. maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2013. gada 1. augusts.


Relīze PDF formātā: 2013-04-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2013-04-01