Ierosināta lieta par Civilprocesa likuma normu, kas neparedz valsts nodevas atmaksāšanu gadījumā, kad tiek atteikts pieņemt apelācijas sūdzību

16.01.2020.

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2020. gada 15. janvārī ierosināja lietu “Par Civilprocesa likuma 37. panta pirmās daļas, ciktāl tā neparedz par apelācijas sūdzību iemaksātās valsts nodevas atmaksāšanu gadījumā, kad tiek atteikts pieņemt apelācijas sūdzību, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Civilprocesa likuma 37. panta pirmā daļa: “Samaksātā valsts nodeva atmaksājama pilnīgi vai daļēji šādos gadījumos:
1) ja iemaksāta lielāka nodeva, nekā to nosaka likums;
2) ja tiesa atsakās pieņemt pieteikumu;
3) ja izbeidz lietā tiesvedību uz tā pamata, ka lietas izskatīšana nav pakļauta tiesai;
4) ja prasību atstāj bez izskatīšanas uz tā pamata, ka ieinteresētā persona, kas griezusies tiesā, nav ievērojusi attiecīgajai lietu kategorijai noteikto lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtību, vai pieteikumu iesniegusi civilprocesuāli rīcībnespējīga persona;
5) ja tiesa apstiprinājusi izlīgumu, – 50 procentu apmērā no iemaksātās valsts nodevas tiesvedībai attiecīgās instances tiesā;
6) ja tiesa saskaņā ar šā likuma 440.8 panta septīto daļu atsakās ierosināt apelācijas tiesvedību, – 50 procentu apmērā no iemaksātās valsts nodevas;
7) ja tiesvedības izbeigšanas pamats ir prasītāja atteikšanās no prasības, jo ir panākta mediācijas vienošanās, kuru apliecina mediatora izsniegts rakstveida apliecinājums par mediācijas rezultātu, – 50 procentu apmērā no iemaksātās valsts nodevas.”

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. panta pirmais teikums: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Rīgas apgabaltiesas pieteikuma. Tās izskatīšanā ir civillieta personas blakus sūdzībā par pirmās instances tiesas lēmumu, ar kuru noraidīts personas pieteikums par valsts nodevas, kas samaksāta par apelācijas sūdzības iesniegšanu, atmaksāšanu.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētajā normā noteiktā kārtība, kas neparedz par apelācijas sūdzību iemaksātās valsts nodevas atmaksāšanu gadījumā, kad tiek atteikts pieņemt apelācijas sūdzību, neatbilst Satversmes 91. panta pirmajā teikumā nostiprinātajam tiesiskās vienlīdzības principam.

Personu grupas – personas, kas ceļ prasību tiesā, un personas, kas iesniedz apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu, – atrodoties vienādos un salīdzināmos apstākļos. Gadījumos, kad tiek atteikts pieņemt prasības pieteikumu, par to iemaksātā valsts nodeva tiekot atmaksāta. Tādējādi apstrīdētā norma pret vienādos un salīdzināmos apstākļos esošām personu grupām paredzot atšķirīgu attieksmi. Šādai atšķirīgai attieksmei neesot leģitīma mērķa, un tā neesot samērīga.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2020. gada 16. martam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2020. gada 15. jūnijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2020/01/2020-05-01_lemums_ierosinasana.pdf#search= 

Relīze PDF formātā pieejama šeit: 2020-05-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2020-05-01