Ierosināta lieta par Civillikuma normu, kas noteic, ka par aizbildni nevar būt par vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem sodīta persona

27.01.2021.

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2021. gada 26. janvārī ierosināja lietu “Par Civillikuma 242. panta 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110. pantam”.

Apstrīdētā norma

Civillikuma 242. panta 5. punkts noteic, ka par aizbildņiem nevar būt personas, kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.

Augstāka juridiska spēka normas

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 96. pants: “Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību.”

Satversmes 110. pants: “Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma. Tās tiesvedībā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc personas pieteikuma par bāriņtiesas lēmuma atcelšanu. No pieteikuma izriet, ka apstrīdēto normu ir piemērojusi iestāde un tā būtu jāpiemēro arī konkrētajā tiesas procesā.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 96. un 110. pantam. Apstrīdētajā normā esot ietverts absolūtais aizliegums, kura leģitīmo mērķi – citu cilvēku tiesību, kā arī sabiedrības tikumības un labklājības aizsardzību – iespējams sasniegt ar personas tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. Tādējādi apstrīdētajā normā ietvertais aizliegums neatbilstot samērīguma principam.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2021. gada 26. martam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 28. jūnijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-05-01